Umenomiya Shrine in Kyoto

July@2004


Japanese


The place of Umenomiya Shrine should click here.
It is expandable if a picture is clicked.