Akashi Kaikyo Bridge@iNo.2 )

iSeptember ‚Q‚O‚O1)

Japanese

It will be blessed with fine weather for September 22 - 23 days, and will stay overnight in the Suma seashore in Kobe with the daughter families.
Akashi Kaikyo Bridge has been thoroughly seen after after a long time.It is the complete view of Akashi Kaikyo Bridge which overlooks Awaji island from the Maiko of Honsyu side.


From the Maiko park


From the science museum of a bridge


From the bottom of Anchorage


The elevated bridge over JR Maiko station


Maiko marine promenade in tha bridge.
It is a best observatory.
There is also a light meal.


Glass whose sea under 40m can be seen.
Courage is needed for it being alike and riding.It is visible the way of check maintenance from promenade.
The grandchild Nakayama commemoration hall, the Maiko tower and Hotel PERURA of Ajieru Maiko.


The Akashi central part is desired from this promenade.Many casualties were taken out with fireworks.
It is the direction of Asagiri station.The science museum of the bridge.
What suited the Maiko tower is transferred.The bench of a full-scale main cable.
The following is the exhibit of this science museum.It was used for fixing of caisson.
A wire rope with a diameter of 120mm.A cable-related exhibition corner.The strand which constitutes the main cable.
It consists of 127 5mm zinc coated steel wires.The model which has constructed the strand.
290 strands are bundled and it is the diameter of 1.1m.


The model of the cable saddle of the top of tower.
This side is a full-scale hanger cable.


MARIMPIA Kobe which is east as 1km.
The restaurant and the shopping mall are prosperous.

The sunrise of the Suma seashore, and the cruise in "RUMINASU Kobe"
Please click cursor to the next character .

The trip to the Suma seashore
Akashi Kaikyo Bridge (No.1) @@Please click cursor to the next character .

Akashi Kaikyo Bridge@i‚m‚D‚Pj@ @@@@@@@@@@