Akashi Kaikyo Bridge

iJune ‚Q‚O‚O‚Oj

Japanese

Construction of the Seto large bridge and a huge bridge called Akashi Kaikyo Bridge is the unforgettable thing to which the years for about 20 years were applied also in my work. .

@ @@@

I went to see the flower and a green international exposition held in Awaji island, so called "Japan Flora 2000", on June 12, 2000.
Although it was cloudy, the exposition has been coolly inspected by favor.
We stayed at the resort house in Matsuhono-ura at the northernmost end of Awaji island.
I could take some pictures of Akashi Kaikyo Bridge at the observatory of the resort house.
I wish to show the photograph taken by the digital camera.
It is around 8:20 p.m.
Although the color of illuminations changes at a season and time, this is the color of the standard in June.

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@

It is a time of the central part changing blue at 8:30 p.m.

9:00 p.m. It is a time of becoming the color of a rainbow.
Since a photograph is taken aslant, there is also a place out of which the color has not come well with an angle.


It was also a still unlucky weather in the next morning.
This photograph was taken at the Anchorage of the bridge around 7:00 in the morning.
I think that it is the attractive point which changed again at the time of a good weather.

@@@@@

The details at the time of construction should look at a lower inspection photograph.
Akashi Kaikyo Bridge Inspection photograph


The further picture of the newest Akashi Kaikyo Bridge ,
Please click cursor to the under charactor .
Akashi Kaikyo Bridge (No.2)


@|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

This bridge also became a serious thing by that Hanshin Awaji great earthquake.

A lower figure is the modification situation of the bridge by the earthquake with the report of Asahi Newspaper (March 8, 1995).

@

@

It is the Nojima dislocation of the focus of the Hanshin Awaji great earthquake.


@@@@@

@

@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@